Wiadomości

W Dniu Tronu król Maroka, Jego Wysokość Mohammed VI wygłosił mowę do narodu

30 lipca król Mohammed VI wygłosił przemówienie do narodu z okazji Święta Tronu, a także z okazji 23. rocznicy wstąpienia na tron. Zawarł w nim priorytety na najbliższą przyszłość, podkreślając wagę praw kobiet, równości płci i wartości rodziny.

Król podkreślił wartość wewnętrznego zjednoczenia narodu i rolę solidarności.

„Tegoroczne upamiętnienie wydarzenia, które jest bliskie sercu wszystkich Marokańczyków, odbywa się w niestabilnym środowisku naznaczonym ciągłymi skutkami kryzysu COVID19 oraz wpływem ważnych wydarzeń międzynarodowych na krajową i światową gospodarkę.

W związku z tym trudno byłoby nam sprostać wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym bez połączenia ducha przedsiębiorczości i odporności w celu wzmocnienia stabilności społecznej z potrzebą poprawy statusu kobiet i rodziny oraz pobudzenia gospodarki narodowej.

Budowanie takiego kraju, za jakim tęsknimy – oddanego postępowi i godności – jest możliwe tylko przy udziale wszystkich Marokańczyków – zarówno mężczyzn, jak i kobiet – w procesie rozwoju.

Dlatego ponownie nalegam na konieczność zapewnienia pełnego udziału kobiet marokańskich we wszystkich sektorach.

Od momentu wstąpienia na tron ​​zależało mi na poprawie statusu kobiet, otwieraniu perspektyw ich awansu i umożliwianiu im zajęcia należnego im miejsca w społeczeństwie.

Do głównych wprowadzonych przez nas reform w tym zakresie należy uchwalenie ustawy Prawo rodzinne i Konstytucja z 2011 r., która gwarantuje równość kobiet i mężczyzn w zakresie praw i obowiązków oraz przewiduje zasadę parytetu jako celu, do którego dąży państwo.”

Monarcha zwrócił także uwagę na potrzebę weryfikacji prawodawstwa Maroka, jako gwarantującego respektowanie praw kobiet.

„Musimy zapewnić funkcjonowanie konstytucyjnych instytucji zajmujących się prawami rodziny i kobiet oraz zaktualizować odpowiednie mechanizmy i przepisy dotyczące promocji statusu kobiet i rodziny.

Prawo rodzinne było dużym krokiem naprzód. Jednak to już nie wystarcza. Doświadczenie pokazuje, że istnieje wiele przeszkód, które blokują dokończeniu tego procesu i osiągnięcie jego celów.

Wśród nich jest niedostateczne egzekwowanie prawa rodzinnego z różnych względów socjologicznych, tym bardziej, że kategoria pracowników i praktyków wymiaru sprawiedliwości nadal uważa, że ​​jest to prawo stricte dla kobiet.

W rzeczywistości prawo rodzinne nie dotyczy tylko mężczyzn ani nie dotyczy kobiet: jest prawem dla całej rodziny.

Prawo to opiera się na sprawiedliwości, ponieważ daje kobietom ich prawa, tak jak mężczyznom; uwzględnia również interesy dzieci. Dlatego nalegam na to, aby wszyscy zobowiązali się do właściwego i pełnego wdrożenia przepisów prawa rodzinnego.

Co więcej, musimy zająć się niedociągnięciami i negatywnymi aspektami odnotowanymi z doświadczenia, podobnie jak powinniśmy ponownie – w razie potrzeby – przyjrzeć się niektórym przepisom prawa, w których odnotowano odstępstwa od pierwotnych celów.”

Jego wysokość stwierdził również, że postęp w Maroku zależy od statusu kobiet.

„Apeluję o utworzenie sądów rodzinnych w całym kraju oraz o zapewnienie im wykwalifikowanej kadry i środków potrzebnych do prawidłowego wykonywania ich misji. Każdy powinien zrozumieć, że przyznanie kobietom ich praw nie oznacza, że ​​będzie się to odbywać kosztem mężczyzn ani kosztem kobiet. Postęp w Maroku zależy od statusu kobiet w społeczeństwie i ich skutecznego udziału we wszystkich sektorach rozwoju.”

W swoim przemówieniu król Mohammed VI podsumował wysiłki władz na rzecz wsparcia najsłabszych grup społecznych.

„Jak wiadomo, wpływ kryzysu koronawirusowego na różne sektory społeczno-gospodarcze był ogromny. Wiele osób, zwłaszcza z najsłabszych i ubogich grup społecznych, zostało głęboko dotkniętych społecznie i gospodarczo. Jednak dzięki łasce Wszechmogącego udało nam się ten trudny etap skutecznie iw wyjątkowy sposób, dzięki skoordynowanym wysiłkom obywateli

i władz. Państwo dołożyło ogromnych starań, przeznaczając znaczne środki finansowe na zwalczanie skutków pandemii COVID-19. Udzielało bezpośredniej pomocy materialnej rodzinom w potrzebie, a także wspierało sektory dotknięte pandemią. Państwo zadbało również o to, aby podstawowe towary były dostępne w sposób ciągły i w wystarczających ilościach na terenie całego kraju. Podobnie wszyscy zgadzają się, że Maroko było jednym z pierwszych krajów, którym udało się zakupić potrzebną szczepionkę, dostarczając ją bezpłatnie nie tylko swoim obywatelom, ale także obcokrajowcom, pomimo niezwykle wysokich kosztów. W tych samych okolicznościach rozpoczęliśmy realizację dużego projektu, którego celem było uzyskanie powszechnego zabezpieczenia społecznego, a także unowocześnienie naszego krajowego systemu opieki zdrowotnej. W tym samym duchu uruchomiłem szereg projektów mających na celu osiągnięcie suwerenności w sektorze zdrowia i zapewnienie naszym obywatelom bezpieczeństwa.

W ten sposób w niecały rok liczba abonentów obowiązkowego ubezpieczenia medycznego przekroczyła sześć milionów osób niepracujących i będących na ich utrzymaniu.

Ponadto do końca tego roku zostanie zakończone obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, po rozszerzeniu go na beneficjentów systemu dotowanego ubezpieczenia zdrowotnego – RAMED.”

Król zadeklarował też kolejną pomoc i przedstawił plan działań na kolejne lata.

”Jestem zdecydowany zapewnić stopniową realizację programu zasiłków rodzinnych od końca 2023 roku, zgodnie z wyznaczonym w tym celu programem.

Prawie siedem milionów dzieci – głównie z rodzin ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji – skorzysta z tego solidarnościowego krajowego programu, a także trzy miliony gospodarstw domowych z dziećmi w wieku szkolnym.

Dzięki połączonym wysiłkom państwa oraz sektora publicznego i prywatnego nasza gospodarka narodowa okazała się odporna na kryzysy i wahania. W ten sposób osiągnięto pozytywne wyniki we wszystkich sektorach produkcyjnych. Jednak faza ożywienia była krótkotrwała ze względu na obecną sytuację globalną.

Te czynniki zewnętrzne, w połączeniu ze skromnym sezonem rolniczym, spowodowały gwałtowny wzrost cen niektórych towarów. Jest to problem nękający wszystkie kraje na całym świecie.

Zdając sobie sprawę z wpływu tej sytuacji na źródła utrzymania wielu grup ludności, uruchomiłem krajowy program łagodzenia skutków suszy dla rolników i ludności wiejskiej.

Poleciłem również rządowi przeznaczenie znacznych środków na subsydiowanie niektórych podstawowych towarów i zapewnienie ich dostępności na rynku.

Pomimo wahań obserwowanych na poziomie globalnym musimy pozostać optymistami i skoncentrować się na naszych mocnych stronach.

Musimy również dążyć do wykorzystania szans i możliwości stworzonych przez zachodzące głębokie zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji, pobudzanie zachęt eksportowych i promowanie produktów krajowych.”

Mając na uwadze istotny wpływ współpracy międzynarodowej na gospodarkę, król stanowczo położył nacisk na potrzebę organizacji misji gospodarczych.

„Wzywam rząd oraz interesariuszy politycznych i gospodarczych do ułatwienia misji inwestorów zagranicznych, którzy zdecydują się przyjechać do naszego kraju w obecnych warunkach globalnych, oraz do usunięcia wszelkich przeszkód, jakie mogą napotkać.

Rzeczywiście, największym zagrożeniem dla rozwoju kraju i promocji inwestycji są przeszkody celowo tworzone przez tych, którzy szukają osobistych korzyści. Należy zwalczać te praktyki.

Moje zaangażowanie w poprawę warunków społeczno-gospodarczych ustępuje jedynie mojemu gorącemu pragnieniu zajęcia się priorytetami Maroka na poziomie regionalnym i międzynarodowym.”

W przemówieniu padły także słowa na temat Algierii.

„Pragnę raz jeszcze podkreślić, że granice oddzielające dwa bratnie narody marokańskiego i algierskiego nigdy nie staną na przeszkodzie interakcji i zrozumieniu między tymi dwoma narodami.

W rzeczywistości chcemy, aby te granice służyły jako pomosty do budowania wspólnej przyszłości Maroka i Algierii, a tym samym dawały przykład innym narodom Maghrebu.

Dlatego wzywam Marokańczyków do dalszego przestrzegania zasad braterstwa, solidarności i dobrosąsiedztwa, które wiążą nas z naszymi algierskimi braćmi i siostrami. Chcę zapewnić Algierczyków, że Maroko i Marokańczycy zawsze będą po ich stronie, bez względu na wszystko i we wszystkim okoliczności.

Jeśli chodzi o zarzuty oskarżające Marokańczyków o obrażanie Algierii i Algierczyków, ci, którzy nieodpowiedzialnie zmuszają ich do wzniecania płomienia sporu między dwoma bratnimi narodami. To, co mówi się o stosunkach marokańsko-algierskich, jest zarówno nierozsądne, jak i głęboko niepokojące. Nie pozwalamy nikomu wpływać niekorzystnie na naszych braci i sąsiadów.”

Na zakończenie monarcha serdecznie podziękował swoim rodakom za przywiązanie i wierność.

„Dziś nie mogę nie podziękować wam i powiedzieć, jak bardzo doceniam waszą miłość do waszej ojczyzny – niezależnie od okoliczności – oraz wasze zaangażowanie na rzecz jedności narodowej i integralności terytorialnej oraz obrony waszych symboli i świętych wartości.

Chciałbym skorzystać z tej wspaniałej okazji, aby oddać hołd naszym Królewskim Siłom Zbrojnym, Królewskiej Żandarmerii, Narodowym Siłom Bezpieczeństwa, Siłom Pomocniczym i Służbom Ratunkowym za to, że przez cały czas były zmobilizowane pod moim kierownictwem, by bronić jedności narodu, jego bezpieczeństwo i stabilność.

Pragnę również złożyć hołd, z całym szacunkiem, dzielnym męczennikom narodu, szczególnie mojemu czcigodnemu dziadkowi i ojcu, Ich Królewskim Mościom Królowi Mohammedowi V i Królowi Hassanowi II – niech spoczywają w pokoju.”

Święto Tronu jest obchodzone w Maroku bardzo uroczyście i z wielkim rozmachem. Początkowo, za panowania Hassana II, obchodzono je 3 marca.  Święto wprowadzono w 1934 roku, kiedy naród marokański wywalczył sobie niepodległość. Tego dnia w całym kraju organizuje się uroczyste parady wojskowe, wszędzie rozlega się świąteczna muzyka, a król występuję z orędziem do narodu. Wszystkim tym uroczystościom towarzyszy portret króla i niezwykła oddanie Marokańczyków okazywane władcy.